Da?ové poradenství, ú?etnictví

Pro ?ínské podniky, firmy a fyzické osoby v ?eské republice poskytujeme slu?by související s ú?etnictvím, odvodem daní a da?ové poradenství. Obdobn? pro ?eské podnikatelské subjekty p?sobící na území ?íny poskytujeme slu?by související s ú?etnictvím, odvodem daní a da?ové poradenství.

Klienti:

?ínské firmy i fyzické osoby podnikající v ?eské republice a ?eské firmy i fyzické osoby p?sobící v ?ín?.

Rozsah ?innosti:

 • sou?innost p?i vedení ú?etnictví firem i fyzických osob a da?ové poradenství;
 • p?íprava materiál? pro odvody zdravotního poji?t?ní, sociálního poji?t?ní a dal?ích druh? poji?t?ní pro firmy i fyzické osoby;
 • p?íprava pravidelných odvod? (m?sí?n?, ?tvrtletn? atd.) a zpráv sociálního a zdravotního poji?t?ní pro firmy i fyzické osoby;
 • p?íprava materiál? a p?ehled?, týkajících se plat? zam?stnanc? firem;
 • p?íprava pracovních smluv mezi firmou a zam?stnavatelem podle platných právních p?edpis?;
 • zastupování zam?stnanc? p?i p?íprav? smluv se zam?stnavatelem, vy?ízení pracovního povolení;
 • zastupování firem i fyzických osob p?i p?íprav? m?sí?ních finan?ních výkaz?;
 • zastupování firem i fyzických osob p?i p?íprav? ?tvrtletních finan?ních výkaz?;
 • zastupování firem i fyzických osob p?i p?íprav? ro?ních finan?ních výkaz?, v?etn? p?ípravy da?ových p?iznání firem i fyzických osob, silni?ní dan? atd.;
 • správa  datových schránek pro firmy i fyzické osoby;
 • zastupování na finan?ních ú?adech, zdravotních poji?ťovnách, ú?adech sociálního zabezpe?ení  aj. p?i kontrolách.

 

> 

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz