Právní pomoc

 

Zaji?ťujeme ve?keré právní slu?by pro ?ínské podniky, firmy a fyzické osoby v ?eské republice, jako? i poskytujeme obdobné slu?by pro ?eské subjekty v ?ín?.

 

Klienti:

 

V ?eské republice jsou na?imi klienty ?ínské podniky, firmy i fyzické osoby, v ?ín? mezi na?e klienty pat?í ?eské podniky, firmy a fyzické osoby.

 

Poskytované slu?by

 

 • poskytování v?estranných informací z dané oblasti
 • vedení soudních spor? a jiných právních zále?itostí
 • p?íprava právních dokument? a smluv
 • zaji?t?ní zalo?ení podnik? a firem v ?eské republice v?etn? provedení zm?n
 • zaji?t?ní zalo?ení podnik? a firem v ?ín? v?etn? provedení zm?n
 • zastoupení p?i registraci obchodní zna?ky, schválení a atestech
 • zastoupení v projektech na podnikatelské vyu?ití prostor a schválení na p?íslu?ných ú?adech
 • zastoupení p?i vy?izování pracovního povolení v ?eské republice
 • vy?izování povolení k pobytu v ?eské republice, prodlu?ování tohoto povolení, povolení k trvalému pobytu, zaji?t?ní r?zných formalit nutných k povolení pobytu za ú?elem slou?ení rodiny, podnikání nebo práce v ?eské republice
 • vy?ízení ve?keré agendy týkající se ?ádosti cizinc? o ?eské ob?anství
 • zaji?t?ní v?ech formalit pot?ebných pro studium v ?R

 

 

 

  

 

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz