Jazyková ?kola

Výuka ?e?tiny, zam??ená na p?ípravu ke zkou?kám k získání ?eského ob?anství a typu A1 k získání trvalého pobytu.

Klientela:

?í?ané a dal?í cizinci, ?ijící dlouhodob? na území ?eské republiky, studující jsou za?azení do skupin dle úrovn? znalosti jazyka.

Vyu?ovací doba:

Ka?dý ?tvrtek a ned?le od 18,30 do 21,30 hodin.

Vyu?ující:

Na?i lekto?i jsou vysoko?kolsky vzd?laní odborníci s minimáln? magisterskými diplomy, ?ín?tí ?i ?e?tí absolventi studia ?ínského a ?eského jazyka s praxí ve vyu?ování cizích jazyk?, a na na?ich kurzech spolupracují také lekto?i ze ?kol specializovaných na státní zkou?ky a dal?í odborníci z p?íslu?ných rezort?.

Místa výuky:

Vodi?kova 41, Praha 1
Jind?i?ská 36, Praha 1
Albertov 7, Praha 2

P?ihlá?ka

Klikn?te pro zobrazení p?ihlá?ky

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz