Cestování a turistika

Zaji?ťujeme v?estranný servis pro turistické skupiny p?ijí?d?jící do ?eské republiky a jiných zemí Evropy, stejn? tak jako obchodní a slu?ební cesty, kulturní, sportovní a jiné akce, výstavy a konference, organizujeme ve?kerý program, poskytujeme komplexní slu?by;
Organizujeme turistické skupiny do ?íny, obchodní, kulturní a jiné delegace, náv?t?vy sportovních akcí, výstav, veletrh? a konferencí, individuální cesty, zaji?ťujeme ve?kerý program v ?ín?, poskytujeme komplexní slu?by.

Cestovní formality a pozvání:

Zaji?ťujeme v ?eské republice a dal?ích evropských zemích pot?ebné dokumenty pro turistické, obchodní, sportovní, kulturní i vzd?lávací delegace a skupiny, pro náv?t?vy veletrh?; poskytujeme sou?innost p?i vy?izování ve?kerých doklad?. Také zaji?ťujeme pot?ebné dokumenty pro ?eské delegace a skupiny p?i náv?t?v? ?íny za ú?elem turistiky, obchodu, p?i sportovních a kulturních akcích, konferencích; poskytujeme sou?innost p?i vy?izování ve?kerých doklad?, vy?izujeme víza.

Na?i klienti:

Na?imi klienty pro akce v ?eské republice a dal?ích evropských zemích jsou turistické, obchodní, odborné, kulturní, sportovní, vzd?lávací delegace a skupiny p?ijí?d?jící na veletrhy a konference z ?íny, Hongkongu, Taiwanu, zahrani?ní ?í?ané ze zemí Jihovýchodní Asie a dal?ích zemí sv?ta.
Na?imi klienty pro akce v ?ín? jsou turistické, obchodní, kulturní, sportovní delegace a skupiny z ?eské republiky p?ijí?d?jící na veletrhy a konference i individuální zájemci.

Rozsah ?innosti:

Po p?íjezdu skupin na území ?eské republiky i dal?ích zemí Evropy poskytujeme komplexní servis. Po celou dobu od p?íletu a? do odletu zaji?ťujeme slu?by prvot?ídních pr?vodc? v ?ínském jazyce, specializované ?idi?e a vhodná vozidla, odborné tlumo?níky pro r?zné p?íle?itosti, hotely r?zných kategorií ve v?ech lokalitách, plnou penzi a místní speciality, organizujeme r?zné ?innosti i mimo turistické prohlídky,  organizujeme jednání s ?eskými partnery, zabezpe?ujeme nákupy a jiný program, i p?ípadné dal?í po?adavky klient?. Krom? toho pro ?eské turistické skupiny i jednotlivce zajistíme kompletní servis od odjezdu z ?eska, p?íletu do ?íny, odletu z ?íny a p?íletu zp?t, zahrnující prvot?ídní pr?vodce ?e?tin? nebo angli?tin?, specializované ?idi?e a po?adované vozidlo,  odborné tlumo?níky pro r?zné p?íle?itosti, hotely r?zných kategorií ve v?ech lokalitách, plnou penzi a místní speciality, organizujeme r?zné ?innosti i mimo turistické prohlídky,  organizujeme jednání p?íslu?nými partnery, zabezpe?ujeme nákupy a jiný program, i p?ípadné dal?í po?adavky klient?.  

P?ihlá?ka

Klikn?te pro zobrazení p?ihlá?ky

 

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz