Realitní servis

Vyhledání objekt? vhodných ke koupi nebo pronájmu, v?etn? kancelá?í, sklad?, obchod?, restaurací, hotel?, zámk?, pozemk? apod.; zárove? zaji?ťujeme pot?ebný úv?r a právní slu?by.

Klientela a rozsah slu?eb:

Pro ob?any ?LR nebo jiných zemí zaji?ťujeme vyhledání byt? a dom? (v?etn? bytových dom? nebo rodinných dom?),  jako? i kancelá?í, sklad?, obchod?, restaurací, hotel?, zámk?, pozemk? apod., vhodných ke koupi nebo pronájmu.

Rozsah ?innosti:

Poskytujeme slu?by v oblasti realit p?edev?ím na území hlavního m?sta Prahy,  ale m??eme je zajistit i v okolí Prahy nebo v jiných m?stech a lokalitách.

Právní nále?itosti:

P?i zastupování na?ich klient? zaji?ťujeme p?i pronájmu i koupi nemovitostí ve?kerý související právní servis, v?etn? zpracování smluv a jejich p?eklad?, ov??ení na notá?ství, právní úschovny, odhadu, zápisu do katastru nemovitostí, odvodu daní apod.

Poskytnutí úv?ru:

Zaji?ťujeme ve?kerou agendu pot?ebnou pro p?ípadnou ?ádost o úv?r. Abychom mohli poskytnout úv?ry za nejvýhodn?j?ích podmínek, spolupracujeme p?ímo s n?kolika bankami. Zaji?ťujeme ve?keré formy úv?r?:  hypotéky s dolo?ením p?íjm? i bez, hypotéky s dolo?ením p?íjm? mohou pokrýt a? 100% odhadní ceny, hypotéky bez dolo?ení p?íjm? a? 60%; bezú?elové hypotéky,  refinancování hypotéky bankou s ni??ími úroky, apod.

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz