Tlumo?nické a p?ekladatelské slu?by

Ov??ené i neov??ené p?eklady text? a dokument?, tlumo?ení p?i r?zných p?íle?itostech.

Písemné p?eklady:

P?eklady z ?ín?tiny do ?e?tiny a dal?ích jazyk?,  p?eklady z ?e?tiny do ?ín?tiny a dal?ích jazyk?, v?etn? ov??ených i neov??ených text?.

Tlumo?ení:

Tlumo?ení z ?ín?tiny, ?e?tiny a angli?tiny p?i r?zných p?íle?itostech, v?etn? soudního i nesoudního tlumo?ení.

Druhy p?eklad?:

Zaji?ťujeme p?eklady r?zných typ? dokument?, tlumo?ení p?i r?zných p?íle?itostech, v?etn? oblasti obchodní, technické, kulturní, literární, um?lecké, vzd?lání a výchovy, sportu, léka?ství, práva, stavebnictví, realit, turistiky, vojenství, zem?d?lství, nábo?enství, apod.

Tlumo?ení v ?ín?:

M??eme zajistit tlumo?ení p?i v?ech p?íle?itostech i v r?zných lokalitách v rámci ?íny.

Jazykové korektury:

Na?i rodilí mluv?í (?e?tina, ?ín?tina a dal?í jazyky) mohou dle pot?eby provést korektury p?elo?ených text? z r?zných oblastí a obor?  dle své specializace.

P?ekladatelé a tlumo?níci:

Na?i p?ekladatelé a tlumo?níci jsou v?dy rodilí mluv?í jazyka, do kterého p?ekládají. Jsou dr?iteli magisterských i vy??ích vysoko?kolských diplom? a mají rozsáhlé tlumo?nické a p?ekladatelské zku?enosti. ?ada z nich m??e soudn? tlumo?it a p?ekládat se soudním ov??ením. M??eme garantovat správnost p?ekladu jak po jazykové, tak po odborné stránce.

Ceny p?eklad?:

Ceny p?eklad? jsou diferencovány podle obtí?nosti p?ekladu a druhu textu. P?i stanovení ceny p?ekladu vycházíme z textu p?ekladu v ?e?tin? nebo jiném cizím cílovém jazyce, nikoli z ?ínského textu. P?i tlumo?ení je cena stanovena hodinovou sazbou v závislosti na délce a obtí?nosti tlumo?ení. Cena je v?dy domluvena s klientem dop?edu.

Zp?sob platby:

V?t?inou jsou slu?by placeny v hotovosti. Je také mo?né úhrada fakturou se splatností 10 - 14 dní. V n?kterých p?ípadech je nutné slo?it zálohu.

Lh?ty: Termíny stanovujeme na p?ání zákazník?, pokud zákazník po?aduje expresní p?eklad, nepo?ítáme p?irá?ku, ceny jsou obdobné jako u ostaních ostatních p?eklad?.

Zachování ml?enlivosti:

Obsah ve?kerých p?eklad?  a tlumo?ení je pouze na?ím tajemstvím a pevn? zachováváme klientovu integritu. D?v?rný obsah p?ekládaných dokument? nesd?lujeme ?ádným druhým osobám ?i institucím ani rodinným p?íslu?ník?m a p?íbuzným.

Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz