Obchodní ?innost

Vyhledání investi?ních p?íle?itostí mezi ?eskou republikou a ?ínou, zaji?t?ní obchodních jednání a akcí

Podpora investi?ní ?innosti

Vyhledání investi?ních p?íle?itostí mezi ?eskou republikou a ?ínou; v rámci investi?ního projektu poskytování sou?innosti v pr?zkumu trhu, související státní politiky, i p?i realizaci projektu.

 

Pr?zkum trhu

Pro zájemce o uplatn?ní na trhu v ?ín? nebo ?eské republice vypracujeme písemnou zprávu o mo?nostech vstupu na trh.

 

Obchodní zastoupení

Poskytujeme obchodní zastoupení pro výrobky ?eských firem v ?ín?, i ?ínských spole?ností na ?eském trhu.

 

Ú?ast na obchodní ?innosti

V ?ín? i ?R zajistíme akce týkající se obchodní vým?ny mezi ?R a ?ínou.

 

Vyhledání produkt?

Z pov??ení ?ínské i ?eské strany zaji?ťujeme vyhledání vhodného produktu a poskytujeme sou?innost p?i navázání obchodních vztah?.

 

Zalo?ení spole?nosti

Pro ?ínské i ?eské subjekty v ?ín? i ?R zaji?ťujeme ve?keré formality nezbytné k zalo?ení spole?nosti a obchodního zastoupení.

 

Slu?ební cesty:

Organizujeme slu?ební cesty do ?íny i ?eské republiky.


Cinska Obchodni a Kultulni Agentura


中国贸易文化社

Vodickova 41, 110 00 Praha 1, Czech republic
Tel.: +420 224 947 541
Tel./Fax: +420 224 948 597
Mobil: +420 602 290 558
  +420 724 964 088
Email: ctca@ctca.cz
  konecna@ctca.cz
WEB: www.ctca.cz